ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: +30 22950 42339

Για την Palmie gastronomy, η έννοια της ποιότητας δεν είναι απλή επιδίωξη.

Εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους σε όλες τις διαδικασίες προμηθειών και παραγωγής, διασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο ότι κάθε πελάτης προμηθεύεται τα προϊόντα της επιλογής του, στις επιθυμητές προδιαγραφές κοπής, βάρους, συσκευασίας.

Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ PALMIE GASTRONOMY ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ HACCP ΚΑΙ ISO 22000:2005 CERT No: 220688

Είναι έννοια την οποία η διοίκηση του Ομίλου έχει αναγάγει σε ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της και εφαρμόζεται απαρέγκλιτα σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό και την παραγωγή κάθε προϊόντος, μέχρι την ολοκλήρωση και το σερβίρισμα του κάθε γευστικού πιάτου στον πελάτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Εταιρεία «Palmie gastronomy»,θέλοντας πάντα να βρίσκεται στην πρώτη βαθμίδα ικανοποίησης των πελατών της, να λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο εφαρμόζοντας απαρέγκλητα τα νομίμως προβλεπόμενα στις επιχειρηματικές συναλλαγές με ήθος και συνέπεια, δεσμεύεται:

  • να παρέχει πάντα υψηλής και σταθερής ποιότητας προϊόντα, ασφαλή, υγιεινά και σύννομα με τις κείμενες νομοθεσίες και Ορθές Βιομηχανικές και Υγιεινές Πρακτικές παραγωγής τροφίμων και,
  • να βελτιώνει συνεχώς, όπου θεωρεί επιβεβλημένο, τις διαδικασίες και τα Συστήματα που άπτονται της Ποιότητας και της Ασφάλειας των προϊόντων της.

 Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσει, λειτουργεί και εφαρμόζει:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2018 και International Food Standard (IFS v7)
  • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) και τις προτεινόμενες Πρακτικές και Γενικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων του Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev.3, 1997)
  • Eπίκαιρους Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής και Υγιεινής Πρακτικής (GMP/GHP) στην παραγωγή των προϊόντων της.

Στο πλαίσιο εφαρμογής και διαρκούς βελτίωσης των παραπάνω Συστημάτων, Κανόνων και Διαδικασιών, η Διοίκηση της «Palmie gastronomy»


·     Προσδιορίζει τις βασικές διεργασίες λειτουργίας και οργάνωσης της εταιρίας

·     Ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα τους

·     Παρακολουθεί την αποδοχή, ανταπόκριση και ικανοποίηση των πελατών και των προδιαγραφών που αυτοί ορίζουν, των προμηθευτών και των εργαζομένων της κατά την εφαρμογή των Συστημάτων

·     Παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εύρυθμη, απρόσκοπτη  και αποτελεσματική λειτουργία τους και της εταιρείας γενικότερα

·     Εξασφαλίζει κατάλληλο τεχνολογικά και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό της εταιρίας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

·     Υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων για την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων για την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, εχει καθορίσει και εφαρμόζει ένα σαφές σχέδιο για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση της κουλτούρας των εργαζομένων για την ασφάλεια και την ποιότητα των παραγόμενων τροφίμων.

·     Αξιολογεί, προωθεί και επιβραβεύει τις προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων που της υποβάλλονται

·     Θέτει στόχους ανάλογους της παρούσας Πολιτικής για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της, τους οποίους παρακολουθεί και κοινοποιεί στο προσωπικό

·     Προωθεί την εφαρμογή συστημάτων με γνώμονα την περιβαλλοντική ευθύνη και την αειφόρο ανάπτυξη, προσπαθώντας να μειώσει την κατανάλωση των ενεργειακών της πόρων και διαχειρίζοντας ορθώς τα απορρίμματά της

·     Προάγει την τήρηση της ηθικής και κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις δραστηριότητές της

·     Επιλέγει προσεκτικά τους προμηθευτές της, αξιολογώντας θετικά και προσπαθώντας να συνεργάζεται με όσους εφαρμόζουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, και προάγουν τη βιωσιμότητα.

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων είναι όλοι οι εργαζόμενοι της «Palmie gastronomy», ενώ την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της μέσω των τεκμηριωμένων Συστημάτων, Σχεδίων και Κανόνων έχει η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων.

                                                                                      Αυλώνας, Φεβρουάριος 2022

 

                                                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Share on
COPYRIGHT © 2018 Palmie gastronomy | Created by Sphere Web